จะปิด Maintenace ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 9.00-12.00 น.